Regulamin - Apartamen.to

REGULAMIN NAJMU DOBOWEGO LOKALI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu dobowego lokali Apartamento. Użyte w Regulaminie

określenia oznaczają:

a. cena najmu – całkowity koszt wynajmu lokalu w najmie dobowym, b. lokal – apartament mieszkalny przeznaczony do wynajmu,

c. najem – najem dobowy, czyli oddanie przez Wynajmującego lokalu do czasowego używania przez Najemcę w celu krótkotrwałego zakwaterowania w zamian za umówione wynagrodzenie, d. Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu lokalu, e. Wynajmujący – Apartamento sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000665143),

f. Użytkownik- osoba korzystająca z serwisu Aparatmen.to,

§ 2. REZERWACJA 1. Rezerwacji najmu lokalu można dokonać:

a) telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod numerami: +48 511 511 233

lub +48 511 511 221,

b) drogą mailową na adres biuro@apartamen.to ;

c) poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej www.apartamen.to ; d) poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego (booking.com, airbnb.com i inne); 2. Przy rezerwacji należy podać następujące dane: datę przyjazdu i wyjazdu, dane osobowe

i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w lokalu.

3. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego i uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości i terminie wskazanym podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna powinna zostać uiszczona w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji.

4. Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet ceny najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem ceny najmu należy uiścić nie później niż przed rozpoczęciem najmu w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna może wynosić 100% ceny najmu. 5. Osoba dokonująca rezerwacji lokalu musi mieć ukończone 18 lat.

6. W przypadku skrócenia przez Najemcę swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres cena

najmu nie podlega zwrotowi.

7. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty oraz okres, jaki pozostał

do zarezerwowanego terminu. W razie braku innych postanowień:

• anulowanie rezerwacji do 30 dni przed datą pobytu jest bezpłatne. Wynajmujący zobowiązany jest

w terminie 21 dni roboczych do zwrotu pełnej kwoty opłaty rezerwacyjnej; • w przypadku anulowania rezerwacji od 29 do pierwszego dnia przed rozpoczęciem pobytu lub w dniu przyjazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą za anulowanie rezerwacji w wysokości

wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

8. Powyższe zasady dokonywania i anulowania rezerwacji nie dotyczą rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego, do których stosuje się zasady ustalone przez

danego partnera.

§ 3. ZAKWATEROWANIE

1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00. 2. Kod do zamka elektrycznego Najemca otrzymuje w dniu przyjazdu.

3. Opuszczenie lokalu powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później niż do godziny 12:00 tego dnia. W przypadku nieopuszczenia lokalu do wskazanej w zdaniu pierwszym godziny, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości określonej w Cenniku za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w lokalu. Opuszczając lokal Najemca

zobowiązany jest zamknąć go na zamek.

4. Podróżujący ze zwierzętami Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego. Pobierana

jest opłata oraz kaucja zwrotna określona w Cenniku.

5. Zwrot kaucji pobranej w formie gotówkowej następuje podczas wymeldowania, po sprawdzeniu przez Wynajmującego stanu lokalu. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych kaucja zatrzymywana jest do czasu ustalenia

wysokości spowodowanych zniszczeń.

6. Jeżeli szkody spowodowane przez Najemcę przewyższą wartość kaucji, Najemca zobowiązany jest do pełnego pokrycia wartości szkody. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 7. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w lokalu z Najemcą, w szczególności za osoby niepełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać

w lokalu wyłącznie z osobami pełnoletnimi.

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU

1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu, jak również Regulaminu

Porządku Domowego, określonego przez Wspólnotę Mieszkaniową.

2. W budynkach, w których znajdują się wynajmowane lokale obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-06.00. W przypadku naruszenia ciszy nocnej, Najemca zobowiązany będzie pokryć koszty

ewentualnej interwencji wezwanych służb.

3. W lokalu oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do powyższego zakazu przez osoby przebywające w lokalu, skutkuje nałożeniem na Najemcę kary pieniężnej w wysokości 200 zł. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z uruchomieniem systemu alarmu przeciwpożarowego zainstalowanego w budynku oraz kosztami interwencji odpowiednich służb,

w tym ochrony budynku i wewnętrznego działu technicznego.

4. Pobyt dzieci do lat czterech jest bezpłatny (bez dodatkowej pościeli).

5. W lokalu mogą przebywać jedynie osoby rezerwujące lokal. Przebywanie osób nie objętych ewidencją gości jest możliwe wyłącznie od godziny 06:00 do godziny 22:00. Maksymalna liczba gości wynosi 5 osób. W przypadku przebywania w lokalu większej ilości gości niż dopuszczalna lub stwierdzenia po godzinie 22:00 obecności innych osób niż wpisanych do ewidencji, Najemca zostanie

obciążony karą pieniężną w kwocie dwukrotności dobowej ceny najmu.

8. Obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez.

9. Przedłużenie pobytu w lokalu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu

i potwierdzeniu przez Wynajmującego możliwości kontynuowania najmu.

10. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do lokalu o każdej porze.

11. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując ustaloną cenę najmu.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu lokalu w stanie niepogorszonym. Przed opuszczeniem lokalu, Najemca zobowiązany jest w szczególności do pozostawienia naczyń umytych lub włożonych do zmywarki, pozostawienia umytych sprzętów kuchennych. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV jest zabronione. Za niezastosowanie się do powyższych postanowień, Najemcy zostanie naliczona opłata za dodatkowe sprzątanie w wysokości określonej w Cenniku.

2. Sprzątanie lokalu lub wymiana ręczników i pościeli są możliwe po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Wynajmującym oraz płatne zgodnie z ustalonym Cennikiem. Sprzątanie odbywa się

na zasadach wskazanych w § 7 Regulaminu.

3. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego, po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym. Wynajęcie miejsca parkingowego jest dodatkowo płatne zgodnie z ustalonym Cennikiem.

4. Najemca nie może przekazywać lokalu w podnajem i do bezpłatnego używania osobom trzecim. 5. Wynajmujący oddaje lokal do korzystania wyłącznie do celów mieszkalnych. Wykorzystywanie lokalu do innych celów, w szczególności komercyjnych i reklamowych, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego i na warunkach finansowych ustalonych z Wynajmującym pod

rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w lokalu.

7. Najemca nie może wymieniać zamków ani dorabiać kluczy do najmowanego lokalu.

8 W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, kart wejściowych, pilotów do garażu, Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, zgodnie z ustalonym Cennikiem.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę do lokalu, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub w skutek siły wyższej albo z wyłącznej winy Najemcy lub osoby, która mu towarzyszyła. 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Najemcę po zakończeniu Najmu przedmioty. Poniesione przez Wynajmującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty doręczenia rzeczy Najemcy, obciążają Najemcę. 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub

artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, pozostawionego

na parkingu zewnętrznym lub w wielostanowiskowym garażu.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Najemcę lokalu na inny tej

samej lub wyższej kategorii, za uzgodnioną cenę najmu.

6.Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu wszelkie usterki i awarie niezwłocznie po ich

wykryciu telefonicznie lub mailowo na adres biuro@apartamen.to.

§ 7. SPRZĄTANIE

1. Wykupiona dodatkowo usługa sprzątania będzie wykonywana w dniach i w godzinach ustalonych pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Zgłoszenia można dokonać w każdym czasie trwania Najmu

telefonicznie lub mailowo.

2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu, będącym własnością Najemcy, powstałych w związku z wykonywaniem usługi sprzątania, obejmującą

wyłącznie uszczerbek o charakterze majątkowym.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone drogocenne mienie (biżuteria,

laptop, itp.).

4. Wynajmujący odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą

których wykonuje usługi sprzątania, jak za działania własne. § 8. ŚNIADANIA I USŁUGI DODATKOWE

1. Śniadania przygotowywane i dostarczane są przez kontrahenta Wynajmującego. 2. Zamówienie śniadania odbywa się na zasadach określonych przez Wynajmującego, opisanych w kartach powitalnych umieszczonych w lokalach, tj. Zbierane są codziennie do godziny 17:00 dnia

poprzedzającego dzień dostarczenia.

3. Zarówno zamówione i już dostarczone śniadanie, jak i przedpłata na poczet zamówienia śniadania

nie podlegają zwrotowi. § 9. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Najemcy mogą złożyć

reklamację drogą mailową na adres: biuro@aprtamen.to.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący poinformuje Najemcę e-mailem zwrotnym na adres e-mail Najemcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego. 3. W przypadku reklamacji usług dodatkowych sprzedawanych w Pakietach, reklamacja zgłoszona zgodnie z ust. 2 powyżej zostanie przekazana do partnerów Wynajmującego świadczących te usługi

.

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), w celu wykonania umowy Najmu dobowego lokalu oraz

rozpatrywania reklamacji.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Apartamento sp. z o.o., Sikorskiego 2-4

53-659 Wrocław.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie najmu lokalu. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przed dokonaniem rezerwacji lokalu Najemca zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zarezerwowanie lokalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego

Regulaminu i wyrażeniem zgody na warunki w nim umieszczone.

Niesamowity
Wrocław
Czeka

Dane Firmy

Apartamento sp. z o.o
NIP:8971835929
ul. G. W. Sikorskiego 2-8 
53-659 Wrocław

Telefon:

511 511 221

E-mail:

biuro@apartamen.to

Rezerwacje

Nr Konta Bankowego

IBAN: 64 1140 2004 0000 3402 7689 5603 SWIFT: BREXPLPWMBK

  • +48 511 511 221 lub +48 511 511 233
  • biuro@apartamen.to

©2019 Apartamen.to Wszelkie prawa zastrzeżone. REGULAMIN